Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в „Виталис Хелт Кеър ЕООД”

 

         „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт:име на сайта
Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното? съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: име на сайта
         Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” и/или има регистрация на:име на сайта. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - име на сайта, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
 

 Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205657016, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
”  е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. Русе,

ул. Липник N133А
телефон +359883369876
или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: http://rosifashion.com/kontakti

 

1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” и клиента:

Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

Данни, събирани при плащане, направено към „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
”, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на име на сайта;

Данни от профила ви за достъп до име на сайта – потребителско име, история на заявките / поръчките;

Адрес за доставка;
Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

 

Б) Данни, изготвени и генерирани от „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

Номер на поръчката

Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

 

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

„Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” обработва данните Ви за следните цели:

·         Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане, предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";

·         Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане за предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";

·         Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.

·         Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” обработва данните Ви за следните цели:

·         Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

·         Издаване на фактури;

·         За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 

В) „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

·         За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

 

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” – обработват личните Ви данни от името на „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни


Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;

 

Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

 

2.2. Други администратори на лични данни, на които „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки - не повече от 2 години.

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

 

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Виталис Хелт Кеър ЕООД”

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

4.3. да възразите пред „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
4.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор


За целите използвайте имейл: rimella@mail.bg или формата за контакти : името на сайта
4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

 

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” и какви са последиците от това

 

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността „Виталис Хелт Кеър ЕООД”
” да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

 

·         Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

·         Адрес за доставка;

 

© 2019 ВИТАЛИС ХЕЛТКЕЪР ЕООД   Всички права запазени!     Web Design & SEO by Zashev
Back To Top